รับสมัครด่วน 3D Artist, 3D Designer, and 3D Animation

posted on 30 Apr 2012 16:50 by spbsoftware in Jobs directory Tech, Idea

3D Artist, 3D Designer, and 3D Animation

คุณสมบัติ:

1. มีความชำนาญในการใช้ 3D Graphic Design และสามารถใช้โปรแกรม 3D Studio Max, Maya, XSI ฯลฯ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมในรูปแบบ International ได้

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี และมีความกระตือรือร้นสูง

4. รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนัตวกรรมใหม่ๆ

5. มีประสบการณ์ในการทำงาน1-2ปี

6. หากมีประสบการณ์ทางด้าน 3D หรือ ผลงานลักษณะแบบ Visual effect หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หากท่านมีความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

1.Modeling

มีความชำนาญในการสร้างโมเดล สามารถขึ้นตัวงานในรูปแบบ Low polygon ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถ setup Model เช่น rigging, skin weight, เข้าใจและสามารถปรับแต่ง controller slider ได้

2.Mapping and Rendering

มีความสามารถในการสร้าง texture ในแบบต่างและสามารถวาดและปรับแต่ง texture ได้ สามารถจัดแสงแบบ standardและจัดแสง ด้วย plug-in ต่างๆได้ มีความชำนาญด้านการผสม material และเข้าใจเรื่องของวัสดุเป็นอย่างดี

3.Animation

มีความชำนาญด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D รูปแบบต่างๆ มีความชำนาญและสามารถใช้งาน key frame, timeline, และ animation tool ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถ setup Model เช่น rigging, skin weight, เข้าใจและสามารถปรับแต่ง controller slider ได้

** กรุณาส่งตัวอย่างผลงานที่เคยทำ เพื่อประกอบการพิจารณามาที่ chon@spb.com **

English Version

Job Attribute: SPB Software, Chiang Mai branch.

3D Artist, 3D Designer, and 3D Animation

Qualifications

- Highly creative individual with expert knowledge of 3D Max and Adobe plug-ins

- Team player willing to grow with our company and learn about our industry

- Good English comprehension and conversation skills are desirable

Job Descriptions & Responsibilities

- Utilize outstanding 3D graphic concepts to design graphics for a variety of platforms

- Propose creative project ideas and concepts

- Constantly search for cutting edge tools and materials to create innovative new design collections

Skill modeling

- Expert in character and industrial Model.

- Can create low polygon model fast.

- Character setup(rigging, skin weight, controller slider)

- Can working with team

Skill mapping and Rendering

- Expert in Texturing.

- Expert in lighting and plug-in for lighting.

- Expert in material skill.

- Can working with team

Skill Animator

- Expert in character animation.

- Expert in key frame, time line and animation tool.

- Character setup(rigging, skin weight, controller slider)

11/1 Soi 11 Nimmanhemin Road, Suthep, Muang, Chiangmai 50300

Tel : 053 225554 Fax : 053 225559

Email: chon@spb.com

Comment

Comment:

Tweet

#1 By Happie Lunecia on 2012-05-03 11:01